حمید رمضانی

مدیر امور ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم و دبیر کمیسیون بند 20
 
-----------------------------------------------------------------------

 شرح وظایف
مدیر امور ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم و دبیر کمیسیون بند 20

-  سیاست گذاری و برنامه ریزی در ساماندهی

-  برنامه ریزی و سیاست گذاری و نظارت بر اجرای امور بند 20 و اجرای آرای  صادره و کنترل وضعیت آلایندگی و مزاحمت اصناف و مشاغل در سطح شهر


-  شناسایی ظرفیت ها و امور جاری سازمانها و ادارات شهرداری و استفاده در راستای ساماندهی

-  پیگیری و رسیدگی به شکایات شهروندان از صنوف از طریق کمیسیون بند 20 و ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف دعاوی شهرداری

-  نظارت بر نحوه استقرار اصناف و مشاغل در راستای ایجاد شهری پاک و ایمن و عاری از هر گونه آلودگی زیست محیطی

-  نظارت ارزیابی کارگزاران ، مشاوران و پیمانکاران فعال در منطقه در وظایف محوله

-  بررسی ،تهیه و ارسال لوایح تخصصی مرتبط و ارسال به معاونت خدمات شهری جهت اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر

- پیگیری و نظارت به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و دستو.رالعملهای مربوط

-  تدوین دستورلالعمل ها و راهکارهای مورد نیاز در حوزه وظایف مدیریت

- پیگیری و تشکیل کمیته راهبردی ساماندهی اصناف و مشاغل شهری جهت تهیه و پیگیری دستور العملهاو استانداردهای مورد نیاز

- مشارکت در زیبا سازی محیط شهری با رویکرد ساماندهی اصناف و مشاغل شهر و کاهش آلایندگی های زیست محیطی

- تهیه و تصویب و تائید طرح های فرهنگ سازی و آموزش شهروندی برای اصناف و مشاغل

- تدوین استانداردهای لازم جهت ساخت و تجهیز و اصلاح مراکز ساماندهی

- پیشنهاد و بررسی بودجه مناطق در راستای ساماندهی

-حضور نماینده در کمیته تخصص ساماندهی مناطق (تصویب طرح ها و پروژه های ارائه شده در مناطق)

- نظارت عالیه بر قراردادها ،طرح ها و پروژه هادر حال ذاجرا در مناطق

- شناسایی و ممیزی اصناف و مشاغل شهر و تهیه بانک جامع اطلاعاتی مربوطه

- شناسایی رونده و تهیه برنامه های اجرایی جهت ایجاد فرایند مکانیزه جهت اجرا در شهر الکترونیک

- نظارت پایش ، ارزیابی و رتبه بندی شهرداری مناطق و ارائه گزارش به معاونت خدمات شهری

- ارزیابی اصناف و مشاغل از لحاظ رعایت اصول ایمنی ، بهداشت و آرامش محیط زیست و ایجاد انگیزه تشویقی

- تهیه بسته های آموزشی و آموزش و بازآموزی نیروی انسانی مرتبط

- تهیه جزوه آموزشی مرتبط با هر صنف (نحوه فعالیت ، استانداردهای زیست محیطی، استانداردهای شهر سازی و ...) و اطلاع رسانی به اصناف.