حمید رضا حیدری پوری

مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری

 

---------------------------------------------
شرح وظایف
مدیریت هماهنگی و نظارت بر خدمات شهری


1- برنامه ریزی و پیگیری انجام خدمات شهری خاص که به تنهایی در مناطق شهرداری و سازمانهای تابعه امکان پذیر نبوده و مستلزم اقدامات اجرایی یکسان و همزمان بصورت متمرکز و هماهنگ در سطح شهر است.

2- تدوین ضوابط واگذاری رفت و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها

3- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

4- نظارت بر امور خدمات شهری مناطق

5- نظارت بر عملکرد مناطق در خصوص ایام خاص

6- نظارت کلی بر تنظیف و جمع آوری زباله در شهر

7-پیگیری مشکلات ایجاد شده فی ما بین مناطق و شرکتهای پیمانکار خدمات شهری

8- پیگیری شکوائیه شهروندان و مکاتبه با مناطق جهت رفع مشکلات خدمات شهری

9-ارایه گزارشات کارشناسی در خصوص مشکلات جمع آوری زباله و تنظیف شهری و ارایه راه حلهای مناسب