حمید رمضانی

مدیر امور ساماندهی صنوف آلاینده و مزاحم و دبیر کمیسیون بند 20                                      

                                           

                                               

                                

 

سیاست گذاری و برنامه ریزی در ساماندهی
-
برنامه ریزی و سیاست گذاری و نظارت بر اجرای امور بند 20 و اجرای آرای  صادره و کنترل وضعیت آلایندگی و مزاحمت اصناف و مشاغل در سطح شهر
-
شناسایی ظرفیت ها و امور جاری سازمانها و ادارات شهرداری و استفاده در راستای ساماندهی
-
پیگیری و رسیدگی به شکایات شهروندان از صنوف از طریق کمیسیون بند 20 و ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف دعاوی شهرداری
-
نظارت بر نحوه استقرار اصناف و مشاغل در راستای ایجاد شهری پاک و ایمن و عاری از هر گونه آلودگی زیست محیطی
-
نظارت ارزیابی کارگزاران ، مشاوران و پیمانکاران فعال در منطقه در وظایف محوله
-
بررسی ،تهیه و ارسال لوایح تخصصی مرتبط و ارسال به معاونت خدمات شهری جهت اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر
-
پیگیری و نظارت به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر و دستو.رالعملهای مربوط
-
تدوین دستورلالعمل ها و راهکارهای مورد نیاز در حوزه وظایف مدیریت
-
پیگیری و تشکیل کمیته راهبردی ساماندهی اصناف و مشاغل شهری جهت تهیه و پیگیری دستور العملهاو استانداردهای مورد نیاز
-
 مشارکت در زیبا سازی محیط شهری با رویکرد ساماندهی اصناف و مشاغل شهر و کاهش آلایندگی های زیست محیطی
-
 تهیه و تصویب و تائید طرح های فرهنگ سازی و آموزش شهروندی برای اصناف و مشاغل
-
 تدوین استانداردهای لازم جهت ساخت و تجهیز و اصلاح مراکز ساماندهی
-
 پیشنهاد و بررسی بودجه مناطق در راستای ساماندهی
-
حضور نماینده در کمیته تخصص ساماندهی مناطق (تصویب طرح ها و پروژه های ارائه شده در مناطق
-
 نظارت عالیه بر قراردادها ،طرح ها و پروژه هادر حال ذاجرا در مناطق
-
 شناسایی و ممیزی اصناف و مشاغل شهر و تهیه بانک جامع اطلاعاتی مربوطه

-
 شناسایی رونده و تهیه برنامه های اجرایی جهت ایجاد فرایند مکانیزه جهت اجرا در شهر الکترونیک
-
 نظارت پایش ، ارزیابی و رتبه بندی شهرداری مناطق و ارائه گزارش به معاونت خدمات شهری
-
 ارزیابی اصناف و مشاغل از لحاظ رعایت اصول ایمنی ، بهداشت و آرامش محیط زیست و ایجاد انگیزه تشویقی
-
 تهیه بسته های آموزشی و آموزش و بازآموزی نیروی انسانی مرتبط
- تهیه جزوه آموزشی مرتبط با هر صنف (نحوه فعالیت ، استانداردهای زیست محیطی، استانداردهای شهر سازی و ...) و اطلاع رسانی به اصناف.